Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.bezpieczneryzyko.org jest „BEZPIECZNE RYZYKO” Fundacja z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539825, NIP: 899-27-62-029, REGON: 360706244, reprezentowana przez Filipa Rybackiego – prezes Fundacji.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży produktów i usług na odległość za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.

§ 2
Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

1. Konsument/Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu. Pojęcia Konsument/Klient stosowane są w niniejszym Regulaminie zamiennie.
2. Sprzedawca – „BEZPIECZNE RYZYKO” Fundacja z siedzibą we Wrocławiu 53-111, przy ul. Ślężnej 112B/U8, wpisana w KRS 0000539825, NIP: 899-27-62-029, REGON: 360706244, reprezentowana przez Filipa Rybackiego – prezes Fundacji.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bezpieczneryzyko.org
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, czyli za pośrednictwem Sklepu oraz dostępnych kanałów wymiany informacji na odległość. Do zawarcia ww. Umowy nie jest wymagana bezpośrednia obecność stron.
5.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą zamieszczonego na stronie Sklepu Formularza Zamówienia lub za pomocą e-maila przesłanego na adres fundacja@bezpieczneryzyko.org zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie www Sklepu, za pomocą którego Klient składa zamówienie. Jeżeli zakup tego wymaga, Formularz zawiera informacje dotyczące warunków dostawy produktu lub usługi i płatności za dostawę.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
9. Produkt, Usługa – dostępny w Sklepie element będący przedmiotem sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: fundacja@bezpieczneryzyko.org
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 510 015 114
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank: PL 74 2490 0005 0000 4530 9929 9202
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. konto poczty elektronicznej (e-mail) z aktualnym, działającym adresem
b. urządzenie końcowe z przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta lub po przesłaniu maila z zamówieniem na adres mailowy fundacja@bezpieczneryzyko.org, z podaniem danych: imię i nazwisko, w szczególnych sytuacjach może być konieczne podanie adresu dostawy.
3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
5. Faktury wystawiane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT na podstawie zwolnienia – Podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1. Szczegóły dotyczące sposobu składania zamówienia są uzależnione od rodzaju Produktu / Usługi, które są przedmiotem sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do przygotowania jak najbardziej czytelnego i prostego w obsłudze sposobu składania zamówienia.
2. W razie trudności ze złożeniem zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się udzielić Kupującemu stosownej pomocy. Wymieniona pomoc będzie udzielona za pośrednictwem emaila lub telefonicznie w godzinach 9.00 – 16.00 lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapytania po godzinie 16.00 poprzedniego dnia roboczego.

§ 7
Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Odbiór osobisty,
b. Przesyłka kurierska,
d. Potwierdzenie udziału w zakupionym wydarzeniu za pośrednictwem adresu e-mail lub poprzez wskazanie Kupującemu adresu internetowego służącego do realizacji zakupionej Usługi.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne obsługiwane przez PayU
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu oraz ustaleniem sposobu dostawy i uiszczeniem opłaty zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca nie odpowiada za miejsce dotarcia wiadomości e-mail (w szczególności za potraktowanie wiadomości jako spam)
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w najszybszym wymaganym przez system terminie – w przeciwnym razie ze względów systemowych zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Termin dostawy: wysyłka zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty na konto Sprzedawcy.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klient oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przez przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. W sytuacji, kiedy Kupujący nie wskaże rachunku bankowego, zwrot środków następuje na rachunek, z którego została dokonana wpłata.

§ 10
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy fundacja@bezpieczneryzyko.org
2. Dostawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.
3. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy: fundacja@bezpieczneryzyko.org. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Dostawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Konsumenta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy.php.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę – także w celu marketingowym.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. w przypadku realizacji usługi za pośrednictwem poczty e-mail lub specjalnego adresu internetowego – osoby działające z ramienia Fundacji w celu obsługi zamówienia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.bezpieczneryzyko.org

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.