RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja „BEZPIECZNE RYZYKO” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS oraz rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539825, NIP: 8992762029, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego.

Mogą się Państwo z nami skontaktować:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: fundacja@bezpieczneryzyko.org;
b) telefonicznie pod numerem tel. 510 015 114

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw;
b) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
d) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody;
Pani/Pana dane kontaktowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub do czasu gdy Administrator uzna, że zgoda się zdezaktualizowała.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz fundacji usługi prawne, operatorom pocztowym.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych o działalności lub usługach Administratora.